Info

GroenLinks en de Arnhemse Perspectiefnota

Hieronder de integrale tekst van de reactie van GroenLinks op de Arnhemse perspectiefnota, zoals uitgesproken door fractievoorzitter Cathelijne Bouwkamp tijdens de gemeenteraadsvergadering van 28 april 2015.

 

Het college kiest voor perspectief op verandering. Dat vinden wij een compliment waard in deze tijd. Want het vaststellen van de perspectiefnota is een eerste stap in het proces om - wederom - miljoenen te bezuinigen. Het college kiest ervoor om vanuit het perspectief van de bewoners in hun leefomgeving, daarbij wijksturing als instrument in te zetten. Wat GroenLinks betreft biedt dit instrument – mits goed en zorgvuldig ingezet – Arnhemmers ruimte en maatwerk. In deze perspectiefnota ziet GroenLinks ruimte voor plannen en ambities die wij graag voor de stad waarmaken. Die mogelijkheden zien wij vanuit drie perspectieven, te weten een sociaal perspectief, een duurzaam perspectief en een open perspectief.

Ten eerste: het Sociale perspectief

Deze perspectiefnota gaat over het geven van vertrouwen en ruimte aan mensen. GroenLinks gelooft daarin. Vertrouwen doet groeien, vertrouwen zorgt voor verantwoordelijkheid en vertrouwen zorgt voor een goede samenleving. Ook wat betreft participatie.

Zo is het, wat GroenLinks betreft, tijd om vertrouwen en ruimte te geven aan mensen in de bijstand. De bijstand is nu nog veel te veel gebaseerd op wantrouwen en controle. Geef mensen de ruimte, zodat zij zelf bepalen hoe zij zich willen ontplooien. Zodat zij zelf richting geven aan het vergroten op de kans om aan werk te komen. De GroenLinks-fractie is bezig met plannen voor een socialere bijstand. Wij zullen binnenkort ons initiatiefvoorstel hierover presenteren. En daar waar je mensen die zelf makkelijker werk kunnen vinden, meer ruimte biedt om dat te doen, is het belangrijk om meer begeleiding te bieden aan mensen die juist meer ondersteuning nodig hebben.

Vorige week brachten wij als fractie een werkbezoek aan Presikhaaf Bedrijven.Het bedrijf dat vooral in het nieuws komt vanwege de slechte cijfers. Maar er is ook een andere kant. De menselijke kant. Want het is ook een plek voor mensen die mee willen doen, die hun bijdrage aan deze samenleving willen leveren.Een plek waar zij zich in rust en met ruimte voor hun beperking kunnen ontwikkelen.En na een dag bij Presikhaaf Bedrijven rondgelopen te hebben en de honderden mensen te zien die daar allemaal op hun eigenwijze aan het werk zijn, vraag je je wel af: waar gaan we al die werkgevers vinden die nodig zijn om deze mensen een nieuwe werkplek te geven?! GroenLinks maakt zich zorgen over dat wensdenken binnen de nieuwe participatiewet. Het is daarom belangrijk dat we aandacht blijven houden voor de groep die het meest kwetsbaar en vaak het moeilijkst plaatsbaar is. Laten we zorgen dat zij niet thuis komen te zitten!

En dan is er het Duurzame perspectief

Door meer wijkgericht te werken, zoals wordt voorgesteld in de perspectiefnota, ontstaan er ook meer kansen voor het vergroenen van versteende wijken. Bewoners van de Arn­hemse binnenstad geven in een enquête aan meer groen te willen. GroenLinks wil ook meer groen en werkt aan een plan om Arnhemmers te ondersteunen in hun wens de stad nog groener te maken.Duurzaam en onafhankelijk, zo wil GroenLinks in Arnhem de energie graag zien! In de perspectiefnota staan doelen genoemd op het gebied van duurzaamheid.  Zo zet het college in op duurzaam vervoer, opwekking van windenergie, de aanleg zonne-energievelden, en andere manieren om de energie te verduurzamen. Belangrijke zaken die zorgen dat wij als stad verduurzamen en uiteindelijk ons einddoel bereiken: Arnhem als energie-neutrale stad. GroenLinks dient een motie in om in het kader van deze verduurzaming een aantal zaken toe te voegen. Op deze wijze komt er ook meer ruimte voor Arnhemmers die hun eigen energie graag willen verduurzamen. Wij willen dat alle geschikte daken van sociale huurwoningen van zonnepanelen worden voorzien. Maar ook dat het voor iedereen in Arnhem mogelijk wordt om zonnepanelen aan te leggen op grote ongebruikte daken zoals bijvoorbeeld van Winkelcentrum Kronenburg. En GroenLinks vindt dat de gemeente afspraken met verenigingen en scholen moet maken over het plaatsen van zonnepanelen op hun gebouwen. Die afspraken leiden snel tot concrete resultaten, en dát is wat we willen.

En tot slot: het Open perspectief

Een open stad is een tolerante stad. En een stad waar we met elkaar het gesprek aan gaan. Vorige maand vond de bijeenkomst ‘Samen in Arnhem’ plaats die door de aanwezigen als zeer waardevol en bijzonder werd ervaren. De teleurstelling was voelbaar toen aan het eind bleek dat de bijeenkomst een eenmalig karakter had. De uitgestoken hand van de gemeente werd uitermate gewaardeerd. Trek hem nu niet meteen weer in! Dat is contra-productief. GroenLinks ziet dat liever anders. Laten we dit gezamenlijke enthousiasme op waarde schatten en vasthouden. Zie waar de samenleving behoefte aan heeft en maak dat mogelijk. En zeker als het discriminatie van groepen of bevorderen van tolerantie jegens elkaar betreft. Daarin heeft de gemeente bij uitstek een verantwoordelijkheid. GroenLinks gelooft in een open en diverse samenleving. Wij staan voor een stad met gelijke kansen voor iedereen. We vragen het college met klem daarbij een rol te blijven vervullen zolang dat nodig is.

Voorzitter tot slot.

Dit college kiest voor perspectief op verandering. En voor ons ligt een spannende tijd. De uitdaging is te zorgen dat mensen meer ruimte en vertrouwen krijgen hun leven in te richten zoals zij dat willen.Maar laten we daarbij niet vergeten dat er mensen zijn die dat niet alleen kunnen. Dat er altijd mensen zullen zijn die de hand van een buurvrouw of de hulp van een instantie nodig zullen hebben. Een stad is zo sterk als haar meest kwetsbare inwoner.  Laten wij er zijn voor elkaar. Laat dat, ook in tijden van verandering, hetzelfde blijven.

GroenLicht

GroenLicht is de nieuws- en achtergronden site van GroenLinks Arnhem, gericht op leden, kiezers en sympathisanten van GroenLinks Arnhem. Regelmatig worden hier interviews, reportages en achtergrondartikelen geplaatst over maatschappelijke en politieke Arnhemse aangelegenheden. Ook zijn hier aankondigingen van GroenLinks activiteiten te vinden. Een site voor elke Arnhemmer!

Wij raden u daarom van harte aan om de laatste versie van een van de onderstaande browsers te downloaden. Dat is niet alleen verstandig omdat u daardoor de Linker kunt lezen, veelal is dit ook beter voor uw computer. De nieuwste versies van deze browsers zijn sneller en veiliger.