Info

Het referendum: einde of nieuw begin?

Interview met Hilde Stroot, lid van de burgercoalitie Kloppend Stadshart.

 

Het voelde als een dolksteek in de rug. Na een inspraakproces van jaren wordt het resultaat van een uitvoerig burgerparticipatieproces naar de prullenbak verwezen. Zegt Hilde Stroot, woordvoerder van de werkgroep Kloppend Stadshart in dit interview voor GroenLicht. De werkgroep heeft na het verschijnen van het uitwerkingskader van de gemeente Arnhem over Stadsblokken-Meinerswijk het initiatief genomen om de gebiedsvisie van 2012 uit te werken als alternatief voor het door projectontwikkelaar Kondor Wessels (KWP) ontwikkelde plan Eilanden 2.0. In de werkgroep is een breed palet van groeperingen vertegenwoordigd. De ondertitel van het alternatief, dat op 3 februari 2016 is uitgebracht, verwijst naar de voortzetting van het burgerparticipatieproces.

Chaos

Volgens Hilde Stroot is het hele proces rond SbMw behoorlijk chaotisch verlopen. "Om Arnhemse bewoners te betrekken bij de ontwikkeling van het gebied SbMw startte de gemeente Arnhem in 2009 een burgerparticipatieproces. Het doel van dit proces was het opstellen van een gebiedsvisie voor SbMw. Met dit proces van burgerbetrokkenheid zou er brede steun ontstaan voor de toekomstige plannen. Het proces heeft in 2012 een gebiedsvisie opgeleverd, dat ook in de Arnhemse politiek breed gedragen werd. De kern van de visie is: “De inrichting van de Stadsblokken en Meijnerswijk berust op de pijlers: Stadspark en Natuurbehoud”. In deze visie is geen ruimte voor bebouwing in de zin van woningen."

 

Stroot vervolgt: "Er veranderde daarna twee fundamentele zaken: het bedrijf Phanos (eigenaar van grondstukken in het gebied) ging failliet en er kwam in 2014 een nieuw samengestelde gemeenteraad. Het eerste had tot gevolg dat de curator van Phanos (de SNS bank) een nieuwe partij binnen haalt: Kondor Wessels Projecten. De curator biedt een nieuw plan, Eilanden 1.0, aan KWP aan. Dat plan wordt later omgewerkt tot Eilanden 2.0. In dit plan, dat is ontwikkeld zonder consultatie van de burgers in het burgerparticipatieproces, is woningbouw opgenomen".

Stroot: “De gemeente als procesverantwoordelijke voor de inrichting van dit gebied en het bestemmingsplan neemt daarbij geen verantwoordelijkheid. De gemeente negeert de eigen geformuleerde uitgangspunten (natuur en stadspark) en geeft KWP door middel van achterkamertjes politiek de ruimte om de plannen verder te ontwikkelen. Opvallend punt in dit hele verhaal is het feit dat de deal die de gemeente maakt met KWP leidt tot uitruil van gebieden. De gemeente Arnhem ontvangt in ruil voor woningbouw zwaar vervuilde gebieden waarbij de reinigingskosten en schoonmaakkosten door de gemeente Arnhem (en dus de burgers) zullen moeten worden opgebracht. Voor de werkgroep Kloppend Stadshart versterkt dit het wantrouwen in de Arnhems politiek. Temeer daar KWP beweert belanghebbenden geconsulteerd te hebben.”

 

Hoe heeft het zo fout kunnen lopen?

Het faillissement van Phanos, de rol van de SNS bank bij de verkoop aan KWP en de huidige samenstelling van de raad, die zich niet gebonden acht aan de  uitkomsten van het participatie proces, zijn volgens Stroot debet aan het chaotisch verloop van dit proces. “De gemeente Arnhem kampte met meerdere hoofdpijndossiers in de afgelopen jaren (Rijnboog, Filmhuis, etc) en zat niet te wachten op een volgend dossier. Door met een “taakstellende nota” te komen, die alleen nog in de raad moet worden vastgesteld, is er een juridisch kader voor SbMw en worden de uitkomsten van het participatieproces definitief overboord gezet. Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp heeft de raad de ultieme beslissing uitgesteld in afwachting van het referendum dat inmiddels voldoende handtekening heeft verzameld. De werkgroep heeft na het verschijnen van deze taakstellende nota alles ondernomen om de politiek te wijzen op breuk in de plannen.” Politieke partijen hebben het laten lopen, aldus Stroot. De werkgroep is vooral teleurgesteld in de D’66 wethouder, een partij die staat voor transparante politiek en bedrijft achterkamertjespolitiek. “Ze hebben er alles aan gedaan om de uitvoering van de referendum aanvraag te bemoeilijken. Verder worden de mensen die de handtekening hebben gezet niet betrokken bij de opstelling van de tekst. De angst is groot dat Arnhems burgers straks door een dubbelzinnige formulering van de tekst niet weten waar ze antwoord op geven. Anderen delen deze angst."

 

Een nieuw contract tussen burger en politiek!

Volgens Stroot is met het afwijken van de gebiedsvisie via de taakstellende nota een nieuwe situatie ontstaan en moet de gemeente dit sociale contract opnieuw inrichten. “Dit past helemaal in de maatschappelijke trend om op lokaal niveau burgers meer te betrekken bij de inrichting van de stad. Temeer daar wereldwijde trends wijzen op een toenemend belang van steden waarin natuurlijke voorzieningen zorgen voor buffers voor ontspanning en recreatie. Het referendum is een noodgreep om een ondemocratisch proces te stoppen. Aanvankelijk zijn burgers op democratische wijze betrokken geweest bij het tot stand komen van een gebiedsvisie en worden vervolgens via achterkamertjes politiek af geserveerd.  Economische belangen van een enkele partij (KWP) zijn groter dat de waarden van de natuur.”

 

Organische stadsontwikkeling

Inmiddels hebben we nationaal en internationaal gezien wat er met een referendum kan gebeuren. De dag na de uitslag is iedereen in rep en roer want met deze uitslag was niet gerekend. Voor de werkgroep Kloppend Stadshart gaat dit niet op. Stroot: “In de aanloop naar het referendum zal er een uitgebreide campagne zijn en tegelijkertijd wordt de stichting in oprichting een formeel juridische rechtspersoon. Dan kunnen ook stappen worden gezet om vanuit het gepresenteerde basisdocument tot een plan te komen waarin een beheersstichting de zakelijke aspecten in een plan vertaald en dit samen met Kloppend Stadshart langs organische weg verder ontwikkelt en uitvoert.”

 

“Dat betekent vooral partners zoeken die willen meewerken aan de ontwikkeling van de Maritieme maakcultuur, Werkplaats voor de toekomst en Arnhems wilde achtertuin, de drie onderscheiden gebieden die in het plan zijn uitgewerkt. Het plan is om op korte termijn aan de slag te gaan met de financiële invulling van de basis aanpak. Ook hier is het uitgangspunt het betrekken van zoveel mogelijk partijen en het gebruik te maken van bestaande subsidiestromen. Daarnaast wordt gezocht naar partners die bereid zijn om te investeren en speelt het idee van crowdfunding.”

 

Na het referendum

Bij de referenda die het afgelopen jaar zijn gehouden bleek telkens weer dat er geen plannen zijn nadat de uitslag bekend is. Dit wil de werkgroep niet laten gebeuren. Stroot: “Met man en macht wordt nu gewerkt aan de periode na het referendum. De werkgroep gaat er vanuit dat Arnhemmers belang hechten aan het behoud van natuur en dat woningbouw op deze locatie ongewenst is. De vraag die overblijft is of met het referendum er een eind komt aan het geharrewar rond deze gebieden of dat het het begin is van een mooi en uitdagend plan om een kloppend stadshart te realiseren.”

 

Dick van der Meer

 

Wil je reageren op dit artikel? Stuur dan een mail aan de redactie via groenlichtarnhem@gmail.com

GroenLicht

GroenLicht is de nieuws- en achtergronden site van GroenLinks Arnhem, gericht op leden, kiezers en sympathisanten van GroenLinks Arnhem. Regelmatig worden hier interviews, reportages en achtergrondartikelen geplaatst over maatschappelijke en politieke Arnhemse aangelegenheden. Ook zijn hier aankondigingen van GroenLinks activiteiten te vinden. Een site voor elke Arnhemmer!

Wij raden u daarom van harte aan om de laatste versie van een van de onderstaande browsers te downloaden. Dat is niet alleen verstandig omdat u daardoor de Linker kunt lezen, veelal is dit ook beter voor uw computer. De nieuwste versies van deze browsers zijn sneller en veiliger.