Info

Mijn drijfveren zijn mijn idealen

Interview met Cathelijne Bouwkamp
Hoewel de Algemene Ledenvergadering van GroenLinks pas op 14 juni formeel het lijsttrekkerschap van Cathelijne Bouwkamp voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 moet bekrachtigen nemen we als GroenLicht vast een voorschot.

 

We zitten aan tafel in het pand van GroenLinks aan de Kortestraat, het is zonnig en de deur staat open. Iedereen die dat wil kan binnenkomen voor een gesprek, een kop thee of koffie of die iets wil melden. Voor de Tweede Kamerverkiezingen was dit pand het episch centrum van het campagneteam. En nu, in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen wordt het opnieuw het actiepunt.


Waarom heb jij je opnieuw beschikbaar gesteld voor het lijsttrekkerschap van GroenLinks?

Ik zie dat GroenLinks ertoe doet. Mijn drijfveren zijn mijn idealen. Een andere grote bron van motivatie, zo zegt Cathelijne, ligt in het vertrouwen dat burgers mij de afgelopen jaren hebben gegeven om hen te vertegenwoordigen. Ik ervaar dat als een eervolle opgave en wil dat de komende raadsperiode opnieuw graag op mij nemen. Ik zie mijzelf als een ambassadeur van verandering, waarbij je soms moet meebuigen en de andere keer je rug moet recht houden, om bij je idealen en onze visie te blijven.Vanuit mijn rol ondersteun ik sociale en duurzame initiatieven en verdedig ik onze gezamenlijke waarden voor een duurzame en open samenleving. Het is misschien een cliché maar ik vind het belangrijk om een bijdrage te kunnen leveren. Als ik zie dat iets niet goed gaat, niet eerlijk is, dan wil ik daar wat aan doen.Het is heel tof om dit samen met collega’s te kunnen doen. Wij hebben een fantastische fractie dat als een hecht team werkt. Een fractie die altijd zoekt naar samenwerking, dialoog en een goed inhoudelijk debat.

Een Sociaal Arnhem, een Duurzaam Arnhem en een Open Arnhem; dat zijn de drie uitgangspunten voor ons toekomstig lokale verkiezingsprogramma

Daarin is de fractie positief kritisch en constructief.De grote uitdagingen waar we als stad voor staan zijn zichtbaar in de drie uitgangspunten die we voor ons toekomstig lokale verkiezingsprogramma formuleren: “een Sociaal Arnhem, een Duurzaam Arnhem en een Open Arnhem”. Aan die drie idealen voor de stad wil ik met hart en ziel aan werken.


Wat zijn voor jou de belangrijkste onderwerpen in het domein een Sociaal Arnhem?

Ik vind het niet te verkroppen dat er nog zoveel Arnhemmers in armoede leven.Teveel kinderen groeien op in armoede. Armoede kan grote effecten hebben op het verdere verloop van je leven. Ik vind dat we er alles aan moeten doen om armoede tegen te gaan én de effecten die armoede kan hebben zoveel mogelijk moeten verkleinen. Onlangs publiceerde het CBS een overzicht van steden waar bewoners zich heel gelukkig voelen en waar ze ongelukkig zijn. Arnhem scoorde als derde van de steden waar mensen ongelukkig zijn. Natuurlijk zijn er heel veel oorzaken om ongelukkig te zijn, maar we weten dat er in Arnhem heel veel stille armoede is en dat gebrek aan zorg en participatie dit versterken.Nu de landelijke overheid gemeenten aansprakelijk hebben gemaakt voor welzijn, zorg en participatie, hebben we de kans om nieuw sociaal beleid te ontwikkelen. Gemeenten moeten hun huiswerk nu goed gaan doen en als GroenLinks hebben wij daar zeker een belangrijke rol in te spelen. We zullen de grenzen van de mogelijkheden moeten opzoeken en sociaal innovatieve plannen bedenken om meer mensen te betrekken bij oplossen van sociale en maatschappelijke problemen. Wij willen ons blijven inzetten voor het behouden van een vangnet voor mensen die niet zelfredzaam zijn. En we willen mensen de kans geven om te participeren in de samenleving door middel van een actieve bijstand. Burgers de ruimte geven om innovatieve oplossingen in praktijk te brengen.Sociaal sterke wijken zijn een belangrijk en kostbaar goed in onze stad. Jarenlang hebben we enorm geïnvesteerd om de zgn. achterstandswijken te verbeteren. Voor een deel is nieuwsbouw en grootschalige renovatie uitgevoerd. Maar ook een fijnmazig sociaal netwerk van inwoners en organisaties is daarbij erg belangrijk.

Ons wacht een uitdagende opgave en ga ik samen met de huidige fractie en de toekomstige fractie werken aan een inclusieve samenleving

Onze grootste uitdaging is om sociale cohesie vast te houden.  Vandaar dat we burgerparticipatie hoog in het vaandel hebben. Ik vind het belangrijk dat bij het nadenken over de toekomst van de Arnhemse wijken we op zoek gaan naar een versterking van de rol van de inwoners. Het programma “Van wijken weten” biedt daartoe mogelijkheden maar is naar mijn mening niet in een passende context gestart. Daarnaast moeten alle mogelijke partijen zoals onderwijs, zorg, cultuur en bedrijven de ruimte krijgen om te participeren. In het verlengde hiervan staat de burgerbegroting. Het idee dat groepen burgers de ruimte krijgen om een bepaalde som geld toe te kennen aan een wijkgebonden project. De gemeente zal daarbij een activerende en faciliterende rol moeten spelen.


Wat zijn jouw ambities voor het thema Duurzaam Arnhem?

Mijn ultieme ambitie is Arnhem energieneutraal maken. Het mogelijk maken om zo te bouwen en te renoveren dat we betaalbare en energieneutrale woningen krijgen. Dat is geen gemakkelijke opgave, afgezien van landelijke regels die belemmerend werken. Want we moeten onze stad toekomstbestendig inrichten en zorgen voor duizenden betaalbare woningen. Tegelijkertijd moeten we het unieke groene karakter van Arnhem bewaren. Dat groene karakter is voor veel mensen een reden om in Arnhem te willen wonen. Dat laat volgens mij ook zien dat groen en natuur een belangrijke economische waarde hebben en ook van belang zijn voor de gezondheid van mensen in de stad. Dat daagt ons uit om te kijken hoe wij willen bouwen. Op de beperkte grond die we hebben meer de hoogte in, is een optie. Dat zijn de uitdagingen waar we in de komende raadsperiode voor staan.Daarnaast moeten we op lokaal niveau goed nadenken over investeringen met betrekking tot verduurzaming. Als voorbeeld, het gebruik van afval als brandstof voor stadsverwarming. Op zich duurzamer dan het verstoken van gas. Maar wanneer we door afvalscheiding, dat steeds beter gaat, een afname in afval zien en dan afval uit bijvoorbeeld Polen importeren dan spannen we het paard achter de wagen. Op dit moment zien we overal de roep om de energietransitie, waar wij als GroenLinks voor de volle honderd procent achter staan. Het is nu het moment om daar burgers actief bij te betrekken en het mogelijk te maken om burgerinitiatieven te ondersteunen vanuit een lokaal energiefonds.Daarmee raak je ook de ideeën van de circulaire economie en kunnen we de uitdaging van het investeren hierin koppelen aan het stimuleren van de lokale economie.  Ik geloof dat het mogelijk is om, ondanks de enorme investeringen die dit vraagt, er economisch niet op te verliezen. Waarmee we het thema economische groei een andere, groenere invulling geven.


Tenslotte hebben we nog het thema Open Arnhem, hoe ziet dat er volgens jou uit?

Voor mij draait het hier om de kern: vertrouwen hebben in mensen. In een stad als Arnhem met een enorm armoedeprobleem hebben te veel mensen het gevoel er niet meer bij te horen. Dat is voor die mensen vreselijk, maar ook voor de wijken waar deze mensen wonen en uiteindelijk voor de hele stad. Ik geloof dat ieder mens wat van zijn leven wil maken en een eigen bijdrage aan zijn/haar omgeving wil leveren. Om zo’n omgeving te creëren willen we investeren in fijnmazige netwerken in de wijken. Zo hebben we ervaren wat er in de zogenaamde Vogelaarwijken is ontstaan. Daar is de leefomgeving aanmerkelijk ten positieve veranderd. Wat niet wegneemt dat door bezuinigingen vanuit de landelijke overheid deze resultaten bedreigd worden. Zoals onlangs in een ingezonden artikel in een landelijke krant door de bestuursvoorzitter van Vivare is beschreven. We hebben hier te maken met politieke kortzichtigheid. We investeren in iets, dat verbetert dan en vervolgens bezuinigen we op de middelen. We moeten dan ook de middelen beschikbaar stellen om het te onderhouden.Ik wil mensen de ruimte geven om hun wensen, verlangens en mogelijkheden te realiseren, samen met anderen. Dat daagt mij en de politiek uit om flexibel om te gaan met regels en structuren.


Hoe zien de plannen er voor de periode tot de verkiezingen in maart 2018 uit?

Net als alle andere partijen zijn wij nu druk bezig om een nieuw programma te schrijven. Uitgangspunt is “wat is er in de stad nodig en hoe denken wij als GroenLinks dit te kunnen realiseren?” De programmacommissie, die het programma voor de verkiezingen van 2018 opstelt, betrekt op alle mogelijke manieren leden en niet-leden om te onderzoeken wat Arnhem nodig heeft. Daarnaast hebben we een zeer actief campagneteam. Dat team werkt vanuit het pand waar we nu in zitten. Dit team gaat actief de stad en de wijken in en verzamelt wensen en verlangens van Arnhemse burgers. Daarnaast spreken we met een grote diversiteit aan organisaties.
Cathelijne is erg blij met het pand in de Klarestraat. Het wordt door middel van giften gehuurd tot de verkiezingen in maart 2018. Door dit pand is GroenLinks zichtbaar in het stadscentrum en toegankelijk voor iedereen die daar behoefte aan heeft. De komende maanden worden er door het campagneteam – dat voor een belangrijk deel uit jonge mensen bestaat – plannen uitgewerkt om het pand actief te gebruiken.
“In het licht van de landelijke formatie en de effecten daarvan op lokaal niveau wacht ons een uitdagende opgave en ga ik samen met de huidige fractie en de toekomstige fractie werken aan een inclusieve samenleving.”

door Dick van der Meer

 

Wil je op dit artikel reageren? Stuur dan een mail aan de redactie via groenlichtarnhem@gmail.com

Foto's van Ruud de Jong en rechtenvrij overgenomen van Pixabay

GroenLicht

GroenLicht is de nieuws- en achtergronden site van GroenLinks Arnhem, gericht op leden, kiezers en sympathisanten van GroenLinks Arnhem. Regelmatig worden hier interviews, reportages en achtergrondartikelen geplaatst over maatschappelijke en politieke Arnhemse aangelegenheden. Ook zijn hier aankondigingen van GroenLinks activiteiten te vinden. Een site voor elke Arnhemmer!

Wij raden u daarom van harte aan om de laatste versie van een van de onderstaande browsers te downloaden. Dat is niet alleen verstandig omdat u daardoor de Linker kunt lezen, veelal is dit ook beter voor uw computer. De nieuwste versies van deze browsers zijn sneller en veiliger.