Info

Een dag uit het leven van een gemeenteraadslid

1 februari 2017

Vaak weten we wel wie er, al dan niet namens ons, in de gemeenteraad zitten. Maar wat doet zo'n raadslid eigenlijk? Hoe ziet zijn of haar dag er eigenlijk uit? GroenLicht volgde Cathelijne Bouwkamp, fractievoorzitter van GroenLinks in de Arnhemse gemeenteraad. Een dag uit het leven van een gemeentepoliticus.

Cathelijne Bouwkamp is voorzitter van de viermans fractie van GroenLinks  Arnhem. Ze woont met haar gezin met veel plezier in Arnhem, ze heeft 3 kinderen. Zij is sinds 2014 voorzitter van de fractie en haar portefeuille is behoorlijk omvangrijk en divers (Natuur, Diversiteit en emancipatie, Integratie, Financiën, Wonen en vastgoed, Algemeen bestuur, Regionale samenwerking en externe relaties Openbare orde en veiligheid, Veiligheidshuis, Stadsblokken-Meinerswijk, Integriteit, Privacy, Wijkzaken en Van Wijken Weten)

 

 

 

 

07.15

Wakker worden en op iPhone de Gelderlander lezen. Opstaan en douchen. Kopje koffie drinken als de twee oudsten naar school zijn, samen met jongste zoon op de bank. Hij ziet erg op tegen de toetsen van groep 8 die zijn begonnen.

 

08.20

Doornemen laatste stukken (vanwege weekendje Terschelling was het eea blijven liggen, waaronder schrijven bijdrage GroenLinks in meningsvormende vergadering voor vanavond over Rozet). Ontbijten met Volkskrant en mail checken. Ook even doorgeven aan tweede Kamerfractie dat ik niet aanwezig kan zijn bij campagne strategiebespreking en nieuwjaarsborrel in bij de Haagse fractie later op de dag vanwege commissievergadering in Arnhem

 

09.25

Klaarmaken en spullen pakken voor de dag en avond. Vertrek naar stadhuis

 

10.00
Vaak start de maandag met de fractievergadering met Mark, Ria, Tobias, en Cathelijne als raadsleden en Wouter als fractiemedewerker. Deze keer is ook Marie José aanwezig. Zij zal 30 januari worden beëdigd als fractievolger.

De agenda van het fractieoverleg wordt voor een belangrijk deel bepaald door de onderwerpen die ’s avonds in de raadsvergadering aan de orde komen. Daarnaast komen er onderwerpen die landelijk spelen aan de orde. Verder zijn de komende verkiezingen in maart een belangrijk aandachtspunt.

De sfeer van de vergadering is open en betrokken, ieders inbreng is nodig. De start van de vergadering begint met persoonlijke reacties op de ingezonden brief van Rutte in alle Nederlandse kranten. Het is aanleiding om als GL fractie op een eerlijke manier campagne te voeren.

Omdat nog niet alle raadsleden aanwezig zijn wordt het agendapunt campagne van de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 als eerste behandeld. De nieuwe campagneleider, Wierín Moerlie informeert de fractie over de voortgang van de Arnhemse campagne. Er is een nieuw campagneteam en ook een campagnepand aan de Klarestraat 31 dat op 3 februari om 19:30 feestelijk wordt geopend. Het campagneplan is in concept aanwezig en wordt binnenkort vastgesteld. Om de zichtbaarheid van de fractie in deze periode van de verkiezingen te vergroten worden de raadsleden gevraagd om actief betrokken te zijn bij het uitdelen van flyers. Vanaf  nu tot aan de verkiezing op 15 maart wordt actief geworven naar potentiële kiezers. De focus richt zich op specifieke wijken.

In de mededelingen wordt gesproken over het idee om jongvolwassen asielzoekers, die geen recht meer hebben op onderwijs, toch mogelijkheden te bieden om de Nederlandse taal te verwerven. Een ISK voor 18+. Samen met anderen wordt onderzocht of een dergelijk initiatief in Arnhem genomen kan worden.

Vervolgens wordt gesproken over de inzet van fractievolgers. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met nieuwe fractievolgers.

Hierin speel ik als fractievoorzitter een coördinerende rol. Het bewaken van de voortgang van de werkzaamheden, het afstemmen en verdelen van agendapunten. Ook het voorbereiden van de agendapunten van de raads- en commissie vergaderingen die altijd op maandag avond plaats vinden wordt in gezamenlijkheid gedaan.

Voor de avond staan de volgende punten op de vergaderlijst:

  • Gecombineerde behandeling Detailhandelsvisie Arnhem en "Mise-en-Place, de Arnhemse Horecavisie 2017"
  • Doorontwikkeling Rozet
  • Vaststelling bestemmingsplan “Malburgen Ww4"
  • Agenderingsverzoek van de fractie van de VVD m.b.t. de raadskamerbrief "Handhaving in het sociaal domein"
  • Zienswijze begroting 2017 BVO De Connectie
  • Agenderingsverzoek "Experiment sociale bijstand" van de fracties GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren
  • Agenderingsverzoek fracties GroenLinks en PvdA "Toekomst Presikhaaf Bedrijven"

Samen worden de inhoudelijke aspecten besproken en bepaald wie bij welk onderwerp aanwezig zal zijn. Daarnaast wordt gesproken over de invulling van het voorzitten van de commissievergaderingen. Iedere politieke partij moet voorzitters leveren voor de commissievergaderingen.

Ondertussen komen er via het gemeentelijk informatiesysteem agendapunten en moties van andere partijen binnen. Ter plekke moet de fractie bepalen wat de mening is over het ingebrachte punt.

Tot slot maken we een planning voor de activiteiten van TK campagne en wordt kort gesproken over de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Ook daar moet op gepreludeerd worden. Samen met het bestuur van Groen Links Arnhem moeten we voorbereidingen treffen.

Omstreeks 12.30 uur wordt de vergadering afgesloten en kan ik nog wat dingen uitzoeken en lopend en lezend mijn lunch verorberen. Tegelijkertijd moet ik ook het overleg met de vertegenwoordigers van Koninklijke Horeca Nederland met Mark afstemmen.

13.00
Namens Koninklijke Horeca Nederland komen Ron Hofmans en Jan van Hooijdonk kennis maken. Zij maken een ronde langs de verschillende Arnhemse politieke partijen. Op enig moment kwam de organisatie tot de conclusie dat er nauwelijks contacten waren met de Arnhemse politiek. Natuurlijk krijgen ze wel te maken met de besluiten van de gemeente, maar reguliere contacten ontbreken. Het gesprek gaat in feite over de ambitie “Arnhem mooier maken”, die zij met anderen willen delen. Door middel van dit kennismakingsgesprek willen zij het politieke bedrijf leren kennen.

Over en weer wordt informatie gedeeld. Een gemeenschappelijk punt, waar zowel KHN en GroenLinks zich zorgen over maken is de kwestie van de sluitingstijden van de horeca en de handhaving van de openbare orde. Samen wordt onderzocht wat de verschillende oorzaken van de problemen zijn. Zo blijkt onder andere dat de dagfunctie van de Korenmarkt achter blijft bij de verwachtingen en dat beeldvorming daarbij ook een belangrijke rol speelt. Vergroening van de Korenmarkt is een gemeenschappelijke wens.
Het gesprek verloopt in een open sfeer en leidt tot wederzijds begrip.

14.30
Samen met Mark de fractiebijeenkomst van 30 januari voorbereiden. Op deze bijeenkomst gaat de fractie de planning voor het jaar 2017 verder invullen en worden lijnen getrokken naar de verkiezingen in 2018.

 

16.00
Een geplande afspraak vervalt. Dat geeft de ruimte om bij de griffie het bedrijfsplan van Rozet door te nemen. Dat staat vanavond op de rol en het is voor GL van belang dat de continuïteit van de Bibliotheek en het Kunstbedrijf niet bedreigd wordt.

17.00
Gesprek met een mogelijke fractievolger. Het is voor de fractie in het algemeen en voor de fractievoorzitter in het bijzonder belangrijk dat er een klik is tussen de mensen en de wederzijdse verwachtingen.

18.00
Eten met Mark in Dudok.

Bij aankomst in het stadhuis spreken twee GroenLinks leden mij aan. Zij vinden het leuk om eens een politieke maandag mee te maken. Ik heet ze welkom en geef aan dat ze in de pauzes ons als fractie vragen kunnen stellen.

 

18.45
Insprekers en vragen van fracties

Vandaag zijn er twee vragen, één van de SP over ‘Reizen met rolstoel of scootmobiel alleen met WMO-pas’ en een vraag over de gehanteerde rentetarieven van de Kredietbank, van de PvdA.

Vragenhalfuurtje is snel voorbij; nog even snel wat mails beantwoorden en kort telefoongesprek met Statenlid uit Brabant.

19.30
Woordvoerder van GroenLinks bij:

Behandeling ‘Doorontwikkeling Rozet’.

Vorige week was de informatieve behandeling van dit onderwerp en deze week gaan de fractie samen met elkaar in debat.

Insteek van GroenLinks:

Met dit voorstel worden zowel de bibliotheek als het Kunstbedrijf verantwoordelijk gemaakt voor het pand Rozet inclusief een wijziging in de financiering. De besturen van beide organisaties zijn opgegaan in een Raad van Toezicht. De vraag is of door het wijzigen van de financiering in stenen op termijn de functies gehandhaafd kunnen blijven. De reden voor dit voorstel is het vergroten van ‘transparantie’. Het gevaar is dat de functie straks niet meer kan worden gefinancierd vanwege het feit dat de stenen te duur zijn.

De wethouder heeft mij niet kunnen overtuigen wat de noodzaak is van deze exercitie met name het afwentelen van het risico van de gemeente naar Kunstbedrijf en Bibliotheek. De fractie maakt zich met name zorgen over de functie van het Kunstbedrijf.

 

20.45

Pauze

Napraten met enkele raadsleden en kort gesprek met directeur-bestuurder van Rozet.

 

21.00

Woordvoerder van GroenLinks bij:

Behandeling agenderingsverzoek VVD over ‘Handhaving in het sociale domein’.

De VVD wil weten of er niet meer moet worden gedaan om fraude op te sporen. GroenLinks ziet daartoe geen aanleiding. De meeste andere aanwezige raadsleden overigens ook niet.

22.15
Behandeling agenderingsverzoek ‘experiment sociale bijstand’ van GroenLinks, PvdA, CU en PvdD. Mark Coenders voert het woord namens GroenLinks. Punt is dat de voorwaarden die staatssecretaris Klijnsma stelt aan de experimenten zo streng zijn dat de gemeente Arnhem dit niet wenselijk acht. De initiatiefnemers (GroenLinks en bovenstaande partijen) van het experiment zijn het daarmee eens. Er wordt gesproken over hoe alsnog op Arnhemse wijze een experiment op te starten en wat er voor nodig is om daar te komen.

23.00 Einde vergadering, kort napraten met Mark, wethouder en ambtenaren.
Mark brengt me naar huis. We nemen de dag door en bespreken wat de komende week prioriteit heeft en moet worden geregeld/opgepakt.

23.15 Thuis

23.30 Bakje yoghurt en naar bed. Mail checken, facebook en twitter en als laatste van de dag de laatste aflevering kijken van IJslandse serie ‘Trapped’.

 

Dick van der Meer

 

Wil je reageren op dit artikel? Stuur dan een mail aan de redactie via groenlichtarnhem@gmail.com

GroenLicht

GroenLicht is de nieuws- en achtergronden site van GroenLinks Arnhem, gericht op leden, kiezers en sympathisanten van GroenLinks Arnhem. Regelmatig worden hier interviews, reportages en achtergrondartikelen geplaatst over maatschappelijke en politieke Arnhemse aangelegenheden. Ook zijn hier aankondigingen van GroenLinks activiteiten te vinden. Een site voor elke Arnhemmer!

Wij raden u daarom van harte aan om de laatste versie van een van de onderstaande browsers te downloaden. Dat is niet alleen verstandig omdat u daardoor de Linker kunt lezen, veelal is dit ook beter voor uw computer. De nieuwste versies van deze browsers zijn sneller en veiliger.